آیت اللّه هاشمی رفسنجانی امروز عصر درگذشت.

روح ایشان قرین رحمت الهی.