ای آزادی

بگذار دیگران به تو ایمان نداشته باشند

اما من تا واپسین دم به تو مومن خواهم ماند

«والت ویتمن»

پی‌نوشت یک) آزادی، از واژه‌هایی‌ست که هر کس در هر شرایطی و به فراخور حالش، برداشت و تعریف متفاوتی از آن دارد.

پی‌نوشت دو) عکس از Doriano Solinas