بچه‌ی همسایه، در اتاق می‌دَوَد، می‌پَرَد و می‌کوبد!

مادری در خیابان، به طرز عجیبی دست بچه را مانند طناب می‌کشد! یا بچه را رها کرده و سرش در اینستاگرام است!

والدینی که جلوی بچه هر فحشی و هر حرفی را بیان می‌کنند!

و..

و..

و..

بچه‌دار شدن مهم‌تر است، یا بچه‌داری؟

من فکر می‌کنم،

پیش نیازِ موردِ اول، یک عدد رخت‌خواب (یا تخت‌خواب) و داشتن کمی وقت آزاد است!

اما برای مورد دوم، بحث بسیار مفصل‌ و گسترده‌ است که شاید پی بردن به آن، نیاز به صرف وقت لازم و کافی، انگیزه، آگاهی و مطالعه دارد و صحبت از آن در حد چند جمله‌ی غیر تخصصی، نمی‌گنجد!

بچه‌دار شدن مهم‌تر است، یا بچه‌داری؟

این را فقط نوشتم، که اینجا بماند تا شاید، در آینده مطالبی مرتبط با آن بنویسم.