جوجه‌تیغی است. البته بود. الآن فقط تیغ‌ها مانده‌اند؛ و خانه‌ای که دیگر معلوم نیست از چه باید محافظت کند.