لذت سفر، 

در لذت بردن از مسیر است،

نه امید و انتظار از لذت بردن در مقصد.