لحظه‌ی نو

در درون شکل می‌گیرد

در درون ساخته می‌شود

از درون آغاز می‌شود

غیر از آن،

هر چه هست

و هر چه می‌بینیم

تنها تغییرات جوی هستند

امروز می‌آیند

فردا می‌روند

و ما می‌مانیم، و درونِ خویش.